Smart Cube - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Product pic promotion1 cube
  • ˅
logo
Smart Cube
฿ 1400.0
สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ให้กับบ้านของคุณ ด้วยนวัตกรรมรีโมทอัจฉริยะ ที่จะรวบรวมรีโมทของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณมาไว้ใน Smartphone เครื่องเดียวผ่านแอพพลิเคชั่น LAMPTAN HOMEด้วยระบบ wifi-infared ไม่ว่าจะตั้งเวลาเปิด-ปิด ปรับอุณหภูมิ ฯลฯให้ชีวิตคุณง่าย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น
RECOMMENDED PRODUCTS
Product pic promotion1 zigbeehub
Zigbee Minihub
฿ 2400.0
Product pic promotion1 camera
Smart Wifi Camera
฿ 1750.0
Product Details
สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ให้กับบ้านของคุณ ด้วยนวัตกรรมรีโมทอัจฉริยะ ที่จะรวบรวมรีโมทของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณมาไว้ใน Smartphone เครื่องเดียวผ่านแอพพลิเคชั่น LAMPTAN HOMEด้วยระบบ wifi-infared ไม่ว่าจะตั้งเวลาเปิด-ปิด ปรับอุณหภูมิ ฯลฯให้ชีวิตคุณง่าย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Specification
Smartcube
Lamptan smart home brc s 1 Lamptan smart home brc s 2
2 3 1 4 5 6 7 8 9 En1 En2 En3 En4 En5 En6 En7 Credit1 Credit2
RECOMMENDED PRODUCTS
Product pic promotion1 camera

Smart Wifi Camera

Product pic promotion1 zigbeehub

Zigbee Minihub