Zigbee Minihub - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Product pic promotion1 zigbeehub
  • ˅
logo
Zigbee Minihub
฿ 2400.0
เครื่องกระจายสัญญาณ Zigbeeของระบบ LAMPTAN Smart Homeเพียงคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Zigbeeเข้ากับเครื่องกระจายสัญญาณ Zigbee minihub คุณก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผ่านทางมือถือ Smartphone
RECOMMENDED PRODUCTS
Product pic promotion1 zigbeehub
Zigbee Minihub
฿ 2400.0
Product pic promotion1 camera
Smart Wifi Camera
฿ 1750.0
Product Details
เครื่องกระจายสัญญาณ Zigbeeของระบบ LAMPTAN Smart Homeเพียงคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Zigbeeเข้ากับเครื่องกระจายสัญญาณ Zigbee minihub คุณก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผ่านทางมือถือ Smartphone

Specification
Minihun
Lamptan smart home brc 2 Lamptan smart home brc 1
6 2 3 1 5 9 4 7 12 11 8 10 13 16 15 14
RECOMMENDED PRODUCTS
Product pic promotion1 camera

Smart Wifi Camera

Product pic promotion1 zigbeehub

Zigbee Minihub